Shipit

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder : Shipit: Shipit Multimodal Logistics nv, gevestigd te Antwerpen, België. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Shipit opdracht heeft gegeven tot het (doen) verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten en/of producten. Onderaannemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die in opdracht van Shipit werkzaamheden verricht voor of diensten en/of producten levert aan de Opdrachtgever.

Artikel 2 : Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (inclusief offertes), de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Shipit gesloten overeenkomsten.
2. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dat deze met uitsluiting van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
3. Shipit is bevoegd om werkzaamheden en levering van diensten en/of producten welke Shipit als tussenpersoon voor de Opdrachtgever aan derden opdraagt, te doen plaatsvinden, of daarbij gebruik te maken van zaken of hulpmiddelen van derden, op de in die bedrijfstak gebruikelijke, of door die derde(n) voor diens bedrijf vastgestelde condities of voorwaarden, waarbij Artikel 2 lid 1 onverminderd van kracht blijft.

Artikel 3 : Onderaannemers
1. Shipit heeft het recht om de werkzaamheden en levering van diensten en producten uit te voeren met eigen personeel en middelen van Shipit zelve, of te laten uitvoeren met personeel of middelen van derden, in haar keus.

Artikel 4 : Veiligheid, gezondheid en milieu
1. De Opdrachtgever is verplicht om Shipit, zodra de Opdrachtgever met het (mogelijke) bestaan daarvan bekend is geworden, te informeren over mogelijke of bekende gevaren en/of risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van personen die in opdracht van Shipit werkzaamheden voor de Opdrachtgever verrichten. De Opdrachtgever dient Shipit tevens te informeren over mogelijke of bekende gevaren en/of risico’s voor het milieu in het algemeen, indien en voor zover deze gevaren en/of risico’s voor de werkzaamheden die Shipit of haar onderaannemer(s) uitvoert c.q. uitvoeren, relevant zijn of zouden kunnen zijn.
2. De Opdrachtgever is verplicht om Shipit, zodra de Opdrachtgever met het (mogelijke) bestaan daarvan bekend is geworden, te informeren over mogelijke of bekende gevaren en/of risico’s voor de veiligheid van het materieel dat in opdracht van Shipit ingezet wordt bij het verrichten van werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

Artikel 5 : Totstandkoming van de overeenkomst
1. Tenzij door Shipit anders vermeld, heeft iedere offerte van Shipit een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.
2. Offertes en overeenkomsten van respectievelijk met Shipit zijn slechts bindend, indien zij op schrift zijn gezet en zijn ondertekend namens Shipit door de daartoe krachtens wet en/of statuten bevoegde personen.
3. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Shipit niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever.
4. Nadere opdrachten van de zijde van de Opdrachtgever voor het verrichten van door Shipit van meer en/of andere diensten dan die welke reeds waren overeengekomen, kunnen uitsluitend tot een overeenkomst leiden, indien de opdracht schriftelijk is bevestigd door de daartoe krachtens wet en/of statuten namens Shipit bevoegde personen.

Artikel 6 : Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever is verplicht om voor eigen rekening alle informatie te verstrekken, die noodzakelijk is voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst door Shipit en haar onderaannemer(s).
2. De Opdrachtgever is verplicht om Shipit in het vroegste stadium van de onderhandelingen aan te geven welke regionale, nationale of internationale wettelijke bepalingen alsook codes van goede praktijk van toepassing zijn op de aard van de werkzaamheden, voor zover dit niet vanzelfsprekend is. Indien nodig zal de Opdrachtgever voor eigen rekening studies, inspecties, analyses of onderzoek laten uitvoeren door een erkende onafhankelijke partij teneinde uitsluitsel te geven over welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn.
3. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Shipit en haar onderaannemer(s) gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om de tijdige uitvoering door Shipit mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het toelaten van en toegankelijkheid verzekeren van personen in opdracht van Shipit, evenals hun materieel en machines alwaar noodzakelijk is en het (desgevraagd) ter beschikking stellen van passende werkruimte, sanitaire infrastructuur, nutsvoorzieningen, telefooncapaciteit en bescheiden administratieve assistentie aan deze personen in opdracht van Shipit.
4. Bij niet naleving van de Opdrachtgever van het in artikel 6 lid 3 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke in gebreke stelling door Shipit nodig is. Shipit is aldan, onverlet de krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld.

Artikel 7 : Termijnen
1. De tussen Shipit en de Opdrachtgever overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst hebben slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het (een) uiterste termijn(en) betreft c.q. betreffen. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is Shipit eerst in verzuim, nadat de Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van Shipit aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt, indien de Opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Shipit in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Shipit opgestelde tijdschema’s.

Artikel 8 : Wijziging in aard en omvang van de werkzaamheden ten gevolge van externe omstandigheden
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden in de betreffende wettelijke regelingen. Tevens kunnen aan de zijde van de Opdrachtgever de omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van die welke aanwezig waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien deze veranderingen redelijkerwijze niet hadden kunnen worden voorzien door Shipit en meer of andere werkzaamheden door Shipit of haar onderaannemer(s) ten gevolge hebben, zal Shipit de daarmee samenhangende kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
2. Indien Shipit ten gevolge van de aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden genoodzaakt is om de planning van de werkzaamheden tussentijds te wijzigen, is Shipit gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien Shipit ten gevolge van het in gebreke blijven van een andere leverancier van de Opdrachtgever (andere dan Shipit of haar onderaannemer(s)) genoodzaakt is om de planning van de werkzaamheden tussentijds te wijzigen, is Shipit gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 : Auteursrecht
1. Het auteursrecht op de rapporten, documenten en andere tekstwerken die Shipit of haar onderaannemer(s) ten behoeve van de Opdrachtgever vervaardigt c.q. vervaardigen, berust bij Shipit. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om dit werk of deze werken zonder voorafgaande toestemming van Shipit te verveelvoudigen (tenzij voor uitdrukkelijk gebruik binnen de organisatie van de Opdrachtgever) of openbaar te maken.

Artikel 10 : Honorarium en Commissie
1. Shipit zal aan de Opdrachtgever een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de verrichte diensten. De basis van honorering wordt beschreven in de overeenkomst. Tevens is de Opdrachtgever gehouden de door Shipit gemaakte kosten te vergoeden.
2. De met de uitvoering van de overeenkomst gepaard gaande kosten, welke niet tot het honorarium van Shipit behoren, worden zonder enige opslag doorberekend aan de Opdrachtgever. Een uitzondering op het vorenstaande wordt gevormd door kosten met betrekking tot werkzaamheden, welke in opdracht van de Opdrachtgever en onder beheer van Shipit worden uitgevoerd door derde(n); ten aanzien van dergelijke werkzaamheden geldt dat Shipit bevoegd is om – behoudens andersluidende overeenkomst – een commissie aan te rekenen als beheerskosten aan de Opdrachtgever.
3. Eventueel toepasselijke belastingen en heffingen, alsook voor het bekomen van vergunningen, worden door Shipit aan de Opdrachtgever doorberekend. Belastingen en heffingen in het buitenland, waarvoor ten behoeve van Shipit geen restitutie mogelijk is, zullen eveneens aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 : Betaling en facturering
1. Behoudens andersluidende overeenkomst vindt facturering van door Shipit en haar onderaannemer(s) geleverde prestaties en diensten plaats na de uitvoering van de overeenkomst dan wel maandelijks voor het in de betreffende maand uitgevoerde deel van de overeenkomst, indien de uitvoering van de overeenkomst meer dan 30 kalenderdagen in beslag neemt.
2. Behoudens andersluidende overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden de factuur van Shipit binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum zonder enige verrekening te voldoen. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaalt, is Shipit gerechtigd 2,0 % rente per maand in rekening te brengen aan de Opdrachtgever (vermeerderd met BTW).
3. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 200,00.
4. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van Shipit zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Shipit te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Shipit daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Shipit tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
5. Vorderingen of klachten met betrekking tot enige prestatie van Shipit kunnen geen reden zijn voor de Opdrachtgever om betalingen aan Shipit op te schorten.
6. Iedere persoon of maatschappij die een overeenkomst afsluit voor rekening van derden of met verzoek de prestaties of diensten aan derden te factureren, maakt zich sterk overeenkomstig artikel 1120 Burgerlijk Wetboek en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs wanneer Shipit akkoord ging met deze wijze van factureren.

Artikel 12 : Tussentijdse beëindiging
1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en van een opzegtermijn van 28 kalenderdagen zijn partijen gerechtigd eenzijdig de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst te beëindigen door middel van verzending van een aangetekende brief aan de wederpartij.
2. In geval Shipit de overeenkomst beëindigt, zal met de Opdrachtgever worden afgerekend op basis van de tot dan toe door Shipit en haar onderaannemer(s) verrichte werkzaamheden, aangegane contracten, bestede tijd en gemaakte kosten.
3. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Shipit en haar onderaannemer(s), is de Opdrachtgever aan Shipit verschuldigd een vergoeding voor alle door Shipit en haar onderaannemer(s) reeds gemaakte kosten, inclusief verrichte werkzaamheden en kosten voortvloeiend uit een tussentijdse beëindiging van aangegane overeenkomsten met (verdere) onderaannemers. Daarenboven is de Opdrachtgever aan Shipit een beëindigingsvergoeding verschuldigd ter grootte van het overeengekomen honorarium en/of een in het verkeer normale commissie op de hoofdsom.
4. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt vóór aanvang van de werkzaamheden, dient de Opdrachtgever alle reeds door Shipit en haar onderaannemer(s) gemaakte kosten, inclusief verrichte werkzaamheden en kosten voortvloeiend uit een tussentijdse beëindiging van aangegane overeenkomsten met (verdere) onderaannemers, te vergoeden. Daarenboven is de Opdrachtgever een beëindigingsvergoeding verschuldigd als volgt:
a) Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt binnen een periode van 21 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden, 100 % van het overeengekomen honorarium en/of een in het verkeer normale commissie op de hoofdsom;
b) Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt binnen een periode van 60 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden, 50 % van het overeengekomen honorarium en/of een in het verkeer normale commissie op de hoofdsom;
c) Indien de Opdrachtgever eerder dan 60 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden de overeenkomst beëindigt, een nader door Shipit vast te stellen percentage (met een maximum van 50 %) van het overeengekomen honorarium en/of een in het verkeer normale commissie op de hoofdsom.
5. Partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door ontbinding te beëindigen of hun verplichtingen op te schorten, indien:
a) het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, hetzij door deze partij zelf, hetzij door een derde dan wel het faillissement wordt uitgesproken;
b) de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend;
c) de wederpartij wordt ontbonden en/of geliquideerd;

Artikel 13 : Aansprakelijkheid en Vrijwaring
1. Voor al de overeenkomsten, transacties, dienstverlening, werkzaamheden enzovoort, geldt dat de uitvoering geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Shipit is slechts aansprakelijk voor schade indien de wederpartij en/of diegene die de vordering instelt, bewijst dat deze schade veroorzaakt is door eigen opzet of eigen grove schuld van Shipit zelve, dit wil zeggen haar directie c.q. beleidsorganen.
2. Ingeval Shipit of haar personeel en/of directie aansprakelijk zou zijn voor schade conform artikel 13 lid 1, dan zal deze aansprakelijkheid van Shipit beperkt zijn tot het bedrag ter grootte van ten hoogste het door Shipit voor de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium en/of commissie en Shipit zal in geen geval gehouden zijn om meer dan € 12.500 te vergoeden.
3. Shipit is niet aansprakelijk voor de schade in de vorm van omzetderving, winstderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Opdrachtgever.
4. In elk geval vrijwaart de Opdrachtgever Shipit van enige mogelijke gevolgschade en eventuele claims van derden, zoals afnemers van de Opdrachtgever.

Artikel 14 : Reclame
1. Klachten in verband met de hoeveelheid of kwaliteitsgebreken of nietovereenstemming van de geleverde prestaties, diensten en/of producten, dienen, op straffe van verval, bij levering (in het geval van zichtbare gebreken) of binnen acht (8) kalenderdagen na het ontdekken ervan (in het geval van verborgen verbreken) aan Shipit meegedeeld te worden per aangetekende zending met vermelding van relevante gegevens, bij gebreke waarvan Shipit elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen. Behoudens andersluidende overeenkomst, dienen klachten in ieder geval binnen 15 kalenderdagen na datum van levering meegedeeld te worden.
2. Bij op- en/of aanmerkingen zijdens Opdrachtgever ten aanzien van de hem door Shipit gezonden factuur, dient Opdrachtgever binnen 8 kalenderdagen na ontvangst daarvan schriftelijk bij Shipit te reclameren. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door Shipit en de toegezonden factuur.

Artikel 15 : Overmacht
1. Tekortkomingen door Shipit en haar onderaannemer(s) in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar c.q. hun schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar c.q. hun rekening komen. Tekortkomingen van Shipit in nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog(sgevaar), mobilisatie, onlusten, overstromingen, onwerkbaar weer, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door (openbare) nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, faillissement of vereffening van onderaannemers, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidsweg en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Shipit toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 16 : Schadeloosstelling en vrijwaring
1. De Opdrachtgever zal Shipit schadeloos stellen met betrekking tot door Shipit geleden en/of te lijden schade voortvloeiend uit zodanig gebruik door de Opdrachtgever van enig door Shipit vervaardigd rapport, document of tekstwerk.
2. De Opdrachtgever zal Shipit schadeloos stellen met betrekking tot door Shipit geleden en/of te lijden schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de Opdrachtgever van de bepalingen van Artikel 4 en Artikel 6.
3. De Opdrachtgever zal Shipit zowel in als buiten rechte vrijwaren voor alle aanspraken die derden uit hoofde van een schending van octrooirechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, geldend kunnen maken, indien deze schending verband houdt met het gebruik van gegevens die door de Opdrachtgever aan Shipit zijn verstrekt in verband met de uitvoering van haar opdracht.
4. Indien Shipit in opdracht van de Opdrachtgever studies heeft verricht c.q. laten verrichten en adviezen heeft uitgebracht, kan Shipit geen garanties geven met betrekking tot het effect de toepassing van de gegeven adviezen of van de toepassing van het resultaat van de studies, omdat deze toepassing afhankelijk is van velerlei door Shipit niet te beïnvloeden factoren.

Artikel 17 : Geschillen
1. Bij geschillen over interpretatie van deze voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.
2. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Shipit aangegaan, is Belgisch recht van toepassing.
3. Voor alle betwistingen betreffende de levering van prestaties, diensten en/of producten, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Artikel 18 : Aanvullende voorwaarden voor werkzaamheden als transportorganisator
1. Wanneer Shipit opslagwerkzaamheden, overslagwerkzaamheden, vervoer van personen en/of goederen over het spoor, de weg, de binnenwateren, de zee of door de lucht of anderszins contracteert, is dit voor risico van de Opdrachtgever en onder de toepasselijke Verdragen, Wetten, Reglementen, Voorwaarden, Condities, enzovoort zoals door de betreffende gecontracteerde vervoerder en goederenbehandelaar wordt gehanteerd.
2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste en tweede lid van Artikel 6, is het niet vanzelfsprekend welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn betreffende de aard van de te transporteren goederen en het behandelen ervan. In het bijzonder is de Opdrachtgever verplicht Shipit de aard van de goederen éénduidig te beschrijven, en Shipit attent te maken op wettelijke bepalingen van kracht zijn op het vervoer, de overslag, de opslag en het behandelen van deze goederen. Meer in het bijzonder is de Opdrachtgever verplicht om aan te geven of het gevarengoed of afval betreft.
3. Bij niet naleving van de Opdrachtgever van het in artikel 6 lid 4 en lid 5 bepaalde is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke in gebreke stelling door Shipit nodig is. Shipit is aldan, onverlet de krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten.

Mei 2019 – laatste revisie geldt

 

HQ Antwerpen

Beatrijslaan 29
2050 Antwerpen

​​​​​​​bulk@shipit.be
+32 (0)3 570 29 80​​​​​​​

 

Terminals Brussel

Havenlaan 67
1000 Brussel

​​​​​​​planning.bru@shipit.be
+32 (0)3 570 29 84​​​​​​​

 

Terminal Wielsbeke

Ooigemstraat 9A
8710 Wielsbeke

​​​​​​​planning.rtw@shipit.be
+32 (0)56 96 42 87​​​​​​​